امکان ویرایش و ابطال سفارش توسط خودم وجود دارد؟

تا پیش از ثبت نهایی سفارش و دریافت کد سفارش می توانید سفارش خود را اصلاح یا لغو کنید.