دستاوردها

لوح تقدیر

رتبه 4 در چهاردمین جشنواره بازی های جدی سال – 1399 بانوی فعال در سومین جشنواره ملی زن و علم – 1399 نرم افزار برتر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم – 1398 رتبه 2 در جشنواره نماز و فضای مجازی – 1396 دانش بنیان نوپا نوع 1 – 1396 دانش بنیان تولید نوع 2 – 1399